Všeobecné podmínky pro žadatele o podnikatelský úvěr

Účel smlouvy

Žadatel o podnikatelský úvěr se zaregistruje a vyplní formulář žádosti prostřednictvím online služby společnosti Fellow Finance Česko s.r.o., IČO 09046275 (dále jen „Fellow Finance“). Tato služba je určena pro individuální zájemce o poskytnutí úvěru (podnikatele) a pro právnické osoby (firmy). Uživatelé online služby mohou žádat o úvěr a úvěry poskytovat. K těmto účelům mezi sebou uzavírají úvěrové smlouvy tak, že veškeré peněžní transakce a kontakt mezi zúčastněnými stranami probíhají elektronicky a prostřednictvím Fellow Finance. Smluvní strany tedy k těmto aktivitám využívají služeb poskytovaných Fellow Finance a zprostředkovaných v tzv. „crowdfundingové platformě“.

Klientský vztah mezi žadatelem a Fellow Finance je definován Všeobecnými podmínkami pro žadatele o podnikatelský úvěr. Fellow Finance má při uzavírání úvěrových smluv rovněž funkci zástupce věřitelů a dohlíží na realizování podmínek a účelu těchto smluv. Úvěrová smlouva sepsaná v crowdfundingové platformě je vzájemnou smlouvou mezi žadatelem a zúčastněnými věřiteli.

Poskytnutí úvěru

Fellow Finance může prostřednictvím crowdfundingové platformy zprostředkovat poskytnutí podnikatelského úvěru žadateli, který splňuje následující kritéria:

 • Firma existuje alespoň dva (2) roky, OSVČ – věk nad 20 let a má živnostenské oprávnění alespoň dva (2) roky
 • Firma, OSVČ mají české IČO a zřízený český bankovní účet
 • Firma, OSVČ nemají exekuci, ani dluh na zdravotním a sociálním pojištění
 • Firma řádně zveřejňuje své účetní závěrky
 • Firma, OSVČ mají dostatečné příjmy pro schválení úvěru
 • Firma, OSVČ není v úpadku, ani na ní není podán návrh na prohlášení konkurzu
 • Žádný ze statutárních orgánů firmy není v úpadku, ani na něj není podán návrh na vyhlášení insolvence
 • Vlastník firmy není v úpadku, ani na něj není podán návrh na vyhlášení insolvence, nemá exekuce
 • Firma, OSVČ nemají špatnou platební morálku
 • Firma doloží pro analýzu úvěruschopnosti veškeré potřebné dokumenty (vydané faktury za období posledních až 6 měsíců, výpisy z účtu za posledních až 6 měsíců, daňové přiznání za poslední kalendářní rok, výpis z obchodního rejstříku na vyžádání)
 • OSVČ doloží pro analýzu úvěruschopnosti veškeré potřebné dokumenty (vydané faktury za období posledních až 6 měsíců, výpisy z účtu za posledních až 6 měsíců, daňové přiznání za poslední kalendářní rok, výpis z živnostenského rejstříku na vyžádání)
 • Fellow Finance se ve funkci zástupce věřitele/věřitelů zavazuje informovat žadatele o podnikatelský úvěr o schválení či odmítnutí jeho žádosti, a to prostřednictvím crowdfundingové platformy nebo e-mailu. V případě, že žádost o úvěr nezíská dostatek věřitelů (tudíž úvěr nebude zcela zafinancován), může věřitel/věřitelé poskytnout žadateli úvěr s nižší částkou, než jaká byla v žádosti uvedena.

  Poskytnutí, sběr a zpracování údajů

  Žadatel o úvěr je dle ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinen poskytnout Fellow Finance informace umožňující ověření jeho úvěruschopnosti. Zároveň žadatel bere na vědomí, že Fellow Finance může v rámci posouzení jeho úvěruschopnosti nahlédnout i do jiných zdrojů. Za účelem ověření žadatelovy úvěruschopnosti Fellow Finance provádí taková potřebná opatření, jejichž rozsáhlost určuje společnost. K opatřením mohou patřit mj. ověření výše a základu příjmů žadatele, jeho výdajů, finančních závazků a finančních prostředků, možných ručitelských závazků, charakteru podnikatelské činnosti jakož i faktorů, které by mohly vést k výraznému nárůstu žadatelových výdajů. Fellow Finance má právo ověřit údaje o žadatelově úvěruschopnosti prostřednictvím informačních databází, konkrétně Nebankovního registru klientských informací (NRKI), Registru platebních informací (REPI) a Zájmového sdružení právnických osob SOLUS.

  Žadatel bere na vědomí, že Fellow Finance za účelem zpracování úvěrového formuláře shromážďuje a vyhodnocuje data, která se vztahují k žadatelově úvěrové historii, od ostatních věřitelských subjektů informačních databází, a to Nebankovního registru klientských informací (NRKI), Registru platebních informací (REPI) a Zájmového sdružení právnických osob SOLUS, a to vždy zcela v souladu se zásadami GDPR.

  Fellow Finance nakládá s osobními údaji smluvních stran důvěrně. V crowdfundingové platformě je každé z nich přiděleno klientské číslo.

  Marketing a komunikace

  Žadatel o úvěr opravňuje Fellow Finance k tomu, aby shromažďovala a evidovala do databází jím poskytnutá data jakož i údaje o úvěruschopnosti poskytnutá patřičnými orgány. Fellow Finance má právo využívat žadatelových informací k marketingovým účelům (včetně elektronického přímého marketingu), a to dle platných zákonných ustanovení.

  Práva provozovatele crowdfundingové platformy

  Fellow Finance si ve funkci provozovatele crowdfundingové platformy vyhrazuje právo zamezit osobě v podání úvěrové žádosti a poskytnutí úvěru, jakož i právo odstanit již existující úvěrovou žádost z crowdfundingové platformy. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany důvěrných informací si Fellow Finance vyhrazuje právo změnit a/nebo odstranit uživatelské jméno a další veřejně dostupné informace dotyčného profilu. O odstranění a změně veřejně dostupných informací profilu je žadatel o úvěr informován prostřednictvím e-mailu.

  Poplatky za zprostředkování služby

  Žadateli o úvěr jsou účtovány poplatky dle daného ceníku služeb. Ceník je dostupný v crowdfundingové platformě a v sídle Fellow Finance Česko s.r.o.

  Povinnost žadatele o úvěr poskytnout správné a pravdivé informace

  Při podávání žádosti o úvěr se žadatel zaručuje, že jím poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. Žadatel je zodpovědný za správnost uvedených údajů. Věřitel ani Fellow Finance nenesou zodpovědnost za žadatelovy chyby uvedené ve formuláři, jakož ani za prodlevy vzniklé v důsledku těchto chyb. Adresa, kterou žadatel uvedl, musí přesně odpovídat údajům vedeným v obchodním, resp. živnostenském rejstříku České republiky. Věřitel a Fellow Finance ve funkci jeho zástupce mají právo si ověřit, že žadatelem uvedené telefonní číslo je správné a je v jeho dispozici.

  Žadatel o úvěr je povinen poskytnout Fellow Finance jakožto zástupci věřitele/věřitelů informace, které se vztahují k jeho finanční a hospodářské situaci, mají vliv na úvěrový vztah mezi věřitelem a dlužníkem a jsou tedy pro věřitele z hlediska zhodnocení úvěrového vztahu potřebné. Žadatel o úvěr nese plnou zodpovědnost za správnost poskytnutých údajů a je povinen bez prodlení informovat Fellow Finance o změně sídla podniku a jména. Fellow Finance má právo zaúčtovat žadateli náklady spojené s objasňováním chybně uvedených kontaktních údajů.

  Informační sdělení

  Veškerá sdělení probíhající mezi zúčasněnými stranami jsou postoupena společnosti Fellow Finance, která má funkci zástupce každé ze zúčastněných stran.

  Zúčasněné strany mohou kompetentně postupovat svá sdělení prostřednictvím crowdfundingové platformy. Sdělení se považuje za kompetentně postoupené tehdy, když je zaevidováno do crowdfundingové platformy bez ohledu na to, obeznámila-li se ve skutečnosti zúčastněná strana s obdrženým sdělením. O nových sděleních v crowdfundingové platformě jsou věřitelé a žadatel o úvěr informováni prostřednictvím e-mailu, který uvedli svému zástupci, a to pokud se zúčastněná strana nevyjádřila, že si nepřeje přijímat dotyčné informace na jí uvedenou e-mailovou adresu.

  Vyšší moc

  Věřitel, žadatel o úvěr a/nebo Fellow Finance nezodpovídají za škodu, která je způsobena v důsledku zásahu Vyšší moci, ani za nepřiměřenou obtížnost výkonu činnosti způsobenou tímto faktorem. Fellow Finance informuje o dané situaci prostřednictvím crowdfundingové platformy nebo e-mailové adresy uvedené věřitelem a žadatelem o úvěr, pokud se věřitel nebo žadatel o úvěr nevyjádřili, že si nepřejí přijímat dotyčné informace na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Smluvní strana postižená Vyšší mocí je povinna informovat zúčastněnou smluvní stranu o této skutečnosti co nejdříve, a to prostřednictvím Fellow Finance nebo jiným způsobem. Fellow Finance informuje o dané situaci zúčastněné strany tak, jak je uvedeno v sekci Informační sdělení.

  Právo na vyhrazení změn

  Fellow Finance si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných podmínek žadatele o podnikatelský úvěr za předpokladu, že změna nepřidá na povinnostech žadatele, neubere z jeho práv a ústí ze změny v legislativě anebo z úředního rozhodnutí. Žadatel je o změnách informován písemně a s předstihem.

  Postoupení smlouvy

  Fellow Finance má právo na částečné nebo celkové postoupení úvěrové smlouvy se všemi jejími právy a povinnostmi třetí straně. Žadatel o úvěr musí být o postoupení informován. Žadatel o úvěr nemá právo postoupit tuto smlouvu třetí straně.

  Orgány dohledu

  Fellow Finance Česko s.r.o., IČO 09046275, je společnost s ručením omezeným zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 329738, podnikající dle příslušného živnostenského oprávnění. Nad aktivitou Fellow Finance Česko s.r.o. a činností Věřitele v oblasti poskytování podnikatelského úvěru a nad dodržováním povinností Věřitele dohlíží Česká obchodní inspekce.

  Rozhodné právo a řešení sporů

  Tato smlouva se řídí předpisy danými právním řádem České republiky. Fellow Finance se ve své zprostředkovatelské činnosti zaměřené na podnikatelské úvěry řídí ustanoveními Části čtvrté, Hlavy I., Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud spory vzešlé z této smlouvy nebude možno vyřešit vzájemnou domluvou mezi zúčastněnými stranami, přejde se k řešení sporů soudní cestou. Vykonavatelem řízení je věcně a místně příslušný soud podle Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

  OSVČ a firma mají právo se v otázce řešení sporů obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci (ČOI). Na internetových stránkách České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) jsou OSVČ a firma informovány o tom, jak mají ve věci řešení sporů postupovat.

  Účinnost od 16.3.2020

  Chci si půjčit