Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Fellow Finance je zavázána chránit práva svých klientů a udržovat jejich osobní údaje v bezpečí. Zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, jakými Fellow Finance shromažďuje, užívá, uchovává a chrání osobní údaje svých klientů. Z hlediska koncernu Fellow Finance funguje na pozici registrátora Fellow Finance Oyj a/nebo ta koncernová společnost, se kterou své záležitosti projednáváte. Údaje o registrátorech jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Fellow Finance zpracovává a spravuje osobní údaje svých klientů z různých důvodů. V těchto Zásadách odkazujeme slovem „Vy“ (v příslušném pádě) na klienty, potenciální klienty, pracovníky našich klientů nebo jiné zúčastněné strany, jako jsou skuteční vlastníci příjmů, zplnomocnění představitelé a zodpovědné osoby.

Zásady ochrany osobních údajů pojednávají o následujících tématech:

1. Jaké osobní údaje Fellow Finance o svých klientech shromažďuje?

Nejčastěji jsou osobní údaje shromažďovány přímo od našeho klienta nebo je získáváme prostřednictvím užívání produktů a služeb Fellow Finance klientem. Příležitostně také od klienta vyžadujeme dodatečné informace, a to za účelem udržování dat v aktuálním stavu nebo ověřování správnosti získaných údajů. Shromažďované osobní údaje našich klientů lze třídit následovně:

Identifikační údaje:

Rodné číslo a jméno, popř. IČO a DIČ. Fellow Finance je zavázána povinností shromažďovat a dokumentovat identifikační údaje klienta, a to například pořízením kopie jeho občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu nebo jiného odpovídajícího dokumentu, anebo ověřením klienta elektronickou cestou.

Kontaktní údaje:

Telefonní čísla a adresy (včetně poštovní adresy) a v případě udání zahraničních adres i země pobytu.

Finanční údaje:

Typ smlouvy, historie transakcí, úvěrová historie a údaje o pojištění.

Údaje týkající se právních požadavků:

Daňová rezidence nebo daňové identifikační číslo v případě daňové rezidence v zahraničí; informace vztahující se k výkonu povinnosti hloubkové kontroly klienta (KYC) a k zamezení praní špinavých peněz.

Informace týkající se zvláštních kategorií osobních údajů:

K těmto informacím se řadí například údaje o zdravotním stavu klienta potřebné z hlediska pojištění schopnosti splácet Fellow Finance (v této chvíli platí pouze pro klienty z Finska).

Osobní údaje, které od Vás můžeme shromažďovat:

Část osobních údajů shromážděných Fellow Finance je získána od našich klientů přímou cestou – za účelem poskytnutí dotyčného produktu nebo služby požadujeme od nových zákazníků například jméno, rodné číslo, identifikační číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace o jejich příjmech a výdajích (např. úvěrech). Data však shromažďujeme také prostřednictvím našich digitálních služeb skrze Vámi zasílané zprávy a sdělení, jako např. zpětné vazby nebo různé žádosti. Telefonní hovory a konverzace prostřednictvím chatu mohou být rovněž nahrávány/uchovávány za účelem ověřování zadaných úkonů nebo dokumentace, kontroly kvality a zdokonalování služeb. V našich prostorách můžeme mít také z bezpečnostních důvodů nainstalován kamerový systém.

Osobní údaje, které nám mohou postoupit třetí strany:

Veřejně dostupné informace a informace od ostatních externích zdrojů: registry vedené a spravované veřejnou správou (např. registry daňových úřadů, obchodní a živnostenský rejstřík a registry orgánů dohledu), seznamy osob a subjektů, na které se vztahují sankce (spravované mezinárodními organizacemi, jako je EU a OSN, a národními organizacemi, jako je Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets Control neboli OFAC) provozovaný Ministerstvem financí Spojených států Amerických), informační registry o úvěrech a komerční poskytovatelé finančních informací, kteří postupují údaje například o skutečných vlastnících příjmů a politicky exponovaných osobách.

Údaje o převodních příkazech získáváme od subjektů poskytujících převodní a platební služby, od bank a ostatních příslušných subjektů, jakož i od společností patřících do koncernu Fellow Finance a společností, se kterými Fellow Finance spolupracuje.

2. Za jakými účely může Fellow Finance užívat Vaše osobní údaje a na jakých právních základech?

Osobní údaje našich klientů užíváme za účelem splnění zákonných požadavků a smluvních závazků, prezentování nabídek a poskytování našich služeb klientům. Uzavírání smluv o službách a produktech a správa těchto smluv (plnění smlouvy). Primárním účelem zpracovávání osobních údajů je shromažďování, organizování a ověřování osobních údajů před samotným předložením nabídky a sepsáním smlouvy, jakož i dokumentace, administrativa a plnění smluvních závazků. Příklady závazků vztahujících se k plnění smluvních podmínek:

Plnění požadavků a povinností vyplývajících ze zákonů, předpisů, rozhodnutí orgánů dohledu a veřejné správy (zákonná povinnost)

Kromě zajištění plnění smlouvy jsme rovněž povinni zpracovávat osobní údaje našich klientů za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákonů, předpisů, rozhodnutí orgánů dohledu a veřejné správy. Příklady těchto zákonných povinností jsou uvedeny níže:

Marketingové analýzy a analýzy výrobků a zákazníků (oprávněný zájem)

Osobní údaje klientů Fellow Finance zpracovává i v souvislosti s marketingovými analýzami a analýzami výrobků a zákazníků. Aktivity spojené s marketingem, rozvoj procesů, obchodní činnosti a systémů včetně testovacích aktivit, se zakládají na zpracování klientských dat. Tímto způsobem jsme následně schopni zdokonalit sortiment našich produktů a optimalizovat služby nabízené našim zákazníkům; zahrnuto je sem také profilování (podrobnosti níže). Fellow Finance má oprávněný zájem na využívání profilování například za účelem analyzování zákazníků pro marketingové účely nebo sledování transakcí na účtech s cílem zamezovat podvodům.

Udělení souhlasu

V určitých situacích od Vás budeme požadovat udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Mezi tyto situace patří například zpracování údajů souvisejících s platebními transakcemi pro marketingové účely nebo zpracování údajů patřících do některých ze zvláštních kategorií osobních údajů. Žádost o udělení souhlasu obsahuje údaje o zpracování dotyčných informací. Pokud jste souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělil/a, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

3. Automatizovaný proces rozhodování

V určitých případech využíváme automatizovaného procesu rozhodování, jako například v procesech spojených se zprostředkováním a udělováním úvěrů v rámci našich digitálních služeb v případě, že tato činnost není v rozporu s právními zásadami, pokud jste k tomu udělil/a zvláštní souhlas nebo pokud je to z hlediska plnění smlouvy nezbytné. Kdykoli můžete požádat o změnu automatizovaného procesu rozhodování na manuální, sdělit nám Váš názor anebo vznést námitku proti rozhodnutí učiněnému pouze na základě automatizovaného procesu (např. profilování), má-li pro Vás toto rozhodnutí negativní právní následky anebo je-li Vaše osoba tímto rozhodnutím po právní stránce jinak výrazně ovlivněna.

4. Komu může Fellow Finance postoupit Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje smíme postoupit jiným subjektům, jako například úřadům, společnostem patřícím do koncernu Fellow Finance, poskytovatelům produktů a služeb (i platebních) a obchodním partnerům Fellow Finance. Před samotným postoupením dat se ujistíme, že jsou příslušné povinnosti týkající se důvěrnosti údajů splněny a dodržovány. Poskytování služeb a plnění smluv vyžaduje postoupení Vašich osobních údajů. Pokud u nás například podáváte žádost o provedení bankovního převodu, musíme postoupit určitá data k tomu, abychom mohli transakci provést.

Třetí strany a společnosti patřící do koncernu Fellow Finance

K tomu, abychom mohli poskytovat služby, jako např. bankovní převody, postupujeme potřebné údaje firmám, se kterými spolupracujeme, za účelem ověření Vaší totožnosti a plnění určitého úkonu nebo smlouvy. Mezi tyto služby patří například bezpečná ověřovací opatření v jednotlivých zemích a řešení umožňující identifikaci transakčních stran ve finančním systému, například odesílatele a příjemce převodu. Osobní údaje klientů také postupujeme úřadům v rozsahu požadovaném zákonem. Mezi tyto orgány patří například daňové úřady, policie, orgány státní moci a orgány dohledu v patřičných zemích. Data postupujeme navíc společnostem v rámci koncernu Fellow Finance a externím obchodním partnerům (jako např. bankám, se kterými spolupracujeme, partnerským prodejcům objektů určených k zafinancování a poskytovatelům pojištění schopnosti splácet) na základě Vašeho souhlasu nebo dle právních nařízení. K tomu, abychom mohli poskytovat naše služby, můžeme klientská data rovněž postoupit i jiným pojišťovnám a poskytovatelům přepojištění a důchodového pojištění.

5. Jakým způsobem Fellow Finance chrání Vaše osobní údaje?

Prvořadým cílem naší obchodní činnosti je ochrana osobních údajů. K dispozici máme adekvátní technické, organizační a správní bezpečnostní postupy, kterými chráníme veškerá nám svěřená data pro případ jejich ztráty, zneužití, nepovoleného užití, postoupení, změn či poškození.

6. Práva klienta vztahující se k ochraně jeho soukromí

Zaregistrováním se do služby Fellow Finance získáváte práva vztahující se k Vašim osobním údajům, které jsou v držení společnosti Fellow Finance. Tato práva jsou uvedena níže:

7. Používání souborů cookies

Fellow Finance shromažďuje, zpracovává a analyzuje data týkající se užívání svých internetových stránek. Údaje o síťovém provozu vypovídají o návštěvnících stránek a jsou zpracovávány v telekomunikačních sítích za účelem zasílání, distribuce a zpřístupňování sdělení. Soubory cookies a další on-line nástroje používáme k tomu, abychom byli schopni Vám nabízet naše produkty a služby, poskytovat bezpečné síťové prostředí, realizovat marketingovou činnost, zlepšit klientské zkušenosti s on-line službami, sledovat analytiku našich internetových stránek a nabízet Vám co možná nejzajímavější obsah. Údaje nejsou používány k identifikaci internetových uživatelů kromě situací, kdy se jedná o klienty služeb Fellow Finance. V nastavení Vašeho internetového prohlížeče si můžete zvolit, přijmete-li užívání souborů cookies či nikoli. Nepřijmete-li jej, internetové stránky Fellow Finance a část služeb budete moci užívat i nadále, nicméně zvolením této možnosti může dojít k podstatnému omezení funkčnosti stránek a služeb. Více informací o používání souborů cookies je k dispozici na internetových stránkách Fellow Finance.

8. Jak dlouho Fellow Finance uchovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je vzhledem k účelům, za jakými byly shromážděny a zpracovány, nezbytné, nebo tak dlouho, jak zákon a jeho opatření vyžadují. Stejně tak osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je vzhledem k plnění smlouvy nezbytné, a tak dlouho, jak právní požadavky vztahující se k uchovávání dat vyžadují. Pokud se k zásadám uchovávání dat vztahují jiné účely, než je plnění smlouvy, jako např. zamezení praní špinavých peněz, účetnictví a splnění požadavků na kapitálovou přiměřenost, k uchování dat se uchýlíme pouze v případě, je-li to z hlediska daného účelu nezbytné a/nebo definováno v zákonu a jeho nařízeních. V charakteru povinností týkajících se uchovávání dat jsou v rámci koncernu Fellow Finance rozdíly, které vycházejí z nastavení místních legislativ v jednotlivých zemích. Příklady jsou uvedeny níže:

Výše uvedené příklady jsou uvedeny pouze pro informativní účely. Lhůty pro uchovávání dat se mohou lišit v závislosti na dané zemi.

9. Jak se v těchto Zásadách a v prohlášení o souborech cookies provádějí změny?

K naší permanentní činnosti patří zdokonalování a rozvíjení našich služeb, produktů a internetových stránek. Proto také může čas od času dojít ke změnám v Zásadách ochrany osobních údajů. Fellow Finance neomezuje Vaše práva popsaná v těchto Zásadách nebo v nařízeních o ochraně osobních údajů platných v rámci těch jurisdikcí, kde Fellow Finance působí. Pokud jsou v Zásadách ochrany osobních údajů provedeny významné změny, informujeme o tom tak, jak rozhodné právo vyžaduje. Za účelem získání aktuálních informací o možných změnách je vhodné se čas od času seznámit s aktuální verzí Zásad ochrany osobních údajů.

10. Kontaktujte společnost Fellow Finance nebo úřední osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů

V případě, že máte otázky týkající se Zásad ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat zákaznický servis Fellow Finance. Koncern Fellow Finance navíc jmenoval osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů, inspektora ochrany osobních údajů (Data Protection Officer), kterého lze kontaktovat e-mailem na adrese kontakt@fellowfinance.cz nebo poštou na adrese Fellow Finance Oyj, Data Protection Officer, Pursimiehenkatu 4 A, FI-00150 HELSINKI, Finland. Podat stížnost nebo kontaktovat úřední osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů můžete rovněž v kterékoli zemi, v níž Fellow Finance poskytuje své produkty a služby.