Uživatelské podmínky portálu Fellow Finance

Podmínky užívání internetových stránek a elektronických služeb Fellow Finance Oyj.

Seznamte se prosím pečlivě s níže uvedenými všeobecnými podmínkami užívání našich internetových stránek a elektronických služeb. Jakmile navštívíte internetové stránky Fellow Finance nebo se zaregistrujete do seznamu uživatelů našich služeb, přijímáte následující podmínky a zavazujete se k jejich dodržování. Různé služby a dokumenty mohou kromě těchto podmínek zahrnovat i zvláštní smluvní podmínky, kterými se dotyčné služby a dokumenty řídí.

Zájemcem o zafinancování je firma nebo pověřená osoba Firmy („Firma“):

Zájemcem o zafinancování je fyzická osoba („Fyzická osoba“):

Investor:

Fellow Finance Oyj – zprostředkovatel crowdfundingových služeb zaměřených na podnikatelské a spotřebitelské úvěry

www.fellowfinance.fi jsou internetové stránky spravované společností Fellow Finance Oyj, DIČ FI25687822 (Finsko) (dále jen „Fellow Finance“). Fellow Finance je veřejnoprávní akciová společnost založená podle platné legislativy Finského státu. Hlavní sídlo společnosti se nachází na adrese Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinky, Finsko. www.fellowfinance.com, secure.fellowfinance.fi, online.fellowfinance.fi, creditonline.fellowfinance.fi jsou internetové stránky spravované Fellow Finance Oyj. Tyto a případné další  internetové stránky  společnosti zakládající se na doméně fellowfinance.fi tvoří portál se službami Fellow Finance (Portál). V rámci tohoto Portálu Fellow Finance zprostředkovává peer-to-peer úvěry a firemní úvěry realizované prostřednictvím skupinového financování. Fellow Finance nezajišťuje v rámci svých služeb investiční poradenství definované dle finského Zákona o investičních službách (Sijoituspalvelulaki 747/2012).

Užívání produktů, aplikací a internetových stránek Fellow Finance (dále jen „Služby“) se zakládá na podmínkách smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Fellow Finance.

Účelem Služeb je provozovat portál, v rámci kterého mají Firmy a Fyzické osoby možnost najít vhodné investory („Investor“) pro zafinancování svých projektů a peer-to-peer úvěrů a Investoři naopak Firmy a/nebo Fyzické osoby, které mohou takto zafinancovat. Firma, Fyzická osoba i Investor jsou v Podmínkách označováni termínem „Vy“. Do Služeb se můžete zaregistrovat jako Fyzická osoba, Firma a/nebo Investor.

Není-li s Fellow Finance výslovně písemně dohodnuto jinak, jsou tyto podmínky do Vaší smlouvy s Fellow Finance vždy zahrnuty a nadále označovány termínem „Všeobecné obchodní podmínky“. Naopak „Podmínky“ zahrnují dokumenty zveřejněné na internetových stránkách Fellow Finance, jako Zásady ochrany osobních údajů,  které definují pravidla, kterými se Fellow Finance řídí při nakládání s Vašimi údaji, dále zásady týkající se správy klientských prostředků, jakož i pravidla a postupy vztahující se k řízení střetů zájmů.

Vaše smlouva s Fellow Finance zahrnuje v závislosti na Vámi užívaných Službách kromě výše zmíněných podmínek i Všeobecné obchodní podmínky. Všechny tyto podmínky jsou nadále označovány termínem „Podmínky poskytování služeb“. Se Všeobecnými obchodními podmínkami se můžete seznámit jednak přímo v rámci popisu poskytované Služby anebo ve spojení s užíváním Služby.

Podmínky spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří z hlediska užívání jednotlivých Služeb závaznou smlouvu mezi Vámi a Fellow Finance. Proto je důležité se s nimi pečlivě seznámit. Pokud mezi Všeobecnými obchodními podmínkami a Podmínkami nastane střet zájmů, jsou Všeobecné obchodní podmínky vztahující se k jednotlivým Službám chápány jako primární.

Přijetí Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek

Podmínkou užívání Služeb Fellow Finance je přijetí Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek. Služby tedy nemůžete užívat, pokud Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky nepřijmete. Stejně tak když Podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky přijmete, přijmete zároveň i Zásady ochrany osobních údajů. Přijmout Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky můžete kliknutím na „Přijímám Podmínky“ (pokud Vám Fellow Finance tuto variantu na svém Portálu umožnila); anebo jednoduše tak, že začnete Služby užívat. V tomto případě jste si vědom/a a souhlasíte s tím, že od daného okamžiku, kdy tyto Služby začnete užívat, jste rovněž Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky automaticky přijal/a.

Služby ani Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky nelze užívat ani přijmout, pokud (a) nejste právně způbilý/á k uzavírání závazných smluv s Fellow Finance, anebo (b) je Vám v přijímání Služeb zabráněno dle finských zákonů nebo zákonů jiných států včetně země Vašeho pobytu či národnosti, jakož i země, na jejímž území Služby využíváte. Předtím, než se rozhodnete pokračovat, si prosím vytiskněte nebo uložte kopii Podmínek pro archivační účely.

Klientský účet

Internetové stránky smíte používat i bez nutnosti zřízení Klientského účtu. Zřízení Klientského účtu je však podmínkou k tomu, abyste mohl/a: sledovat bližší informace o Fyzických osobách a/nebo Firmách, které hledají zafinancování, a podílet se na poskytování peer-to-peer úvěrů a/nebo zafinancování úvěrů v rámci skupinového financování prostřednictvím Portálu.

Klientský účet si můžete zřídit prostřednictvím Portálu zasláním potřebných informací. Na základě právních ustanovení jste v souvislosti se zřízením Klientského účtu povinen/povinna mj. odpovědět na otázky týkající se Vašich prostředků určených k zafinancování a jejich původu, jakož i na otázky vztahující se k ověření klientské totožnosti. Podmínkou užívání Klientského účtu je ověření Vaší totožnosti elektronickým nebo jiným námi požadovaným způsobem a přijetí podmínek užívání Portálu. Zároveň nesete plnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost Vámi uvedených údajů a zavazujete se k jejich aktualizaci prostřednictvím našeho Portálu. 

Užití či pokus o užití Portálu k protiprávním nebo neetickým účelům anebo jiné záměrné zneužití služby, záměrné či neúmyslné porušení zákonů a ustanovení, jakož i pokus o výše zmíněné činy; nebo
odcizení, změna, prověřování či odstranění údajů ostatních uživatelů; nebo
zneužití či pokus o zneužití Portálu; nebo
umožnění přístupu k Portálu a jeho službám nebo ke Klientskému účtu ostatních uživatelů jiné osobě bez souhlasu Fellow Finance anebo činnost, která je v rozporu se zásadami a předpisy Fellow Finance; nebo
nedovolené sdílení či ukládání obsahu, který je vlastnictvím druhé osoby; nebo
sdílení chybného, nepřesného, zavádějícího, neetického, urážlivého či pohoršujícího obsahu; nebo
ponechání Investice bez úhrady; nebo
nedovolené kopírování, editování či sdílení obsahu zveřejněného na internetových stránkách Fellow Finance; nebo
nahrávání či instalace anebo pokus o nahrání či instalaci virů a jiných škodlivých softwarů („malwarů“); nebo
komunikace s ostatními uživateli realizovaná za protiprávním či poškozujícím účelem či jiná ekvivalentní činnost je přísně zakázána a může vyústit v okamžité zrušení Klientského účtu.

Služby nabízené společností Fellow Finance a jejich dostupnost

Společnost Fellow Finance smí na globální úrovni vlastnit dceřiné a přidružené společnosti („Dceřiné společnosti a Přidružené společnosti“). Tyto společnosti Vám jménem samotné Fellow Finance mohou nabízet své Služby. Chápete a souhlasíte s tím, že Dceřiné a Přidružené společnosti jsou oprávněné Vám Služby nabízet.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že forma a charakter Služeb nabízených společností Fellow Finance se může v čase změnit, a to bez nutnosti podání zvláštních sdělení. Změnit se mohou rovněž Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky. Fellow Finance proto doporučuje se průběžně seznámit s aktuální verzí Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek. O podstatných změnách Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek jsou klienti informováni prostřednictvím internetových stránek.

V rámci nepřetržitého vývoje a zkvalitňování naší činnosti rozumíte a souhlasíte s tím, že Fellow Finance může bez nutnosti podání zvláštního sdělení Vám nebo obecně uživatelům nabízení Služeb (nebo jejich vlastností) ukončit nebo pozastavit, a to dle uvážení Fellow Finance. Vy sami můžete kdykoli užívání Služeb ukončit, a to bez nutnosti podání zvláštního sdělení.

Fellow Finance je na základě ustanovení Zákona proti praní špinavých peněz (Rahanpesulaki 444/2017) povinna provádět hloubkovou kontrolu klienta za účelem zamezení a zkoumání praktik praní špinavých peněz a financování terorismu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že v rámci plnění své zákonné povinnosti hloubkové kontroly klienta po Vás Fellow Finance smí požadovat předložení údajů týkajících se Vaší osoby. Rovněž rozumíte a souhlasíte s tím, že pokud z hlediska plnění hloubkové kontroly klienta nepředložíte správné a úplné údaje, může Vám Fellow Finance v užívání Služeb zabránit nebo jejich užívání omezit, a to například zmrazením Vašich aktiv za účelem získání potřebných informací.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že pokud Vám Fellow Finance zabrání v přístupu na Váš Klientský účet, bude Vám pravděpodobně odepřen přístup i ke Službám, k Vašim uživatelským údajům nebo k jinému obsahu, který se na Klientském účtu nachází.

Zavazujete se k užívání Služeb pouze k účelům, které jsou uvedeny a schváleny v Podmínkách a ve Všeobecných obchodních podmínkách a v zákonech a nařízeních příslušných států nebo ve všeobecně schválených praktikách či pokynech. Zavazujete se k tomu, že nebudete používat (nebo se pokoušet používat) žádnou ze Služeb jiným způsobem, než prostřednictvím uživatelského rozhraní Fellow Finance za předpokladu, že nebylo zvláštním ujednáním dohodnuto jinak. Zavazujete se k tomu, že se nebudete pouštět do žádné takové činnosti, která může pozastavit nebo rušit výkon Služeb (nebo serverů a sítí, které jsou se Službami spojeny).

Pokud jste se se společností Fellow Finance výslovně písemně nedohodl/a jinak, zavazujete se k tomu, že nebudete duplikovat, množit, kopírovat, vyměňovat anebo opětovně prodávat Služby Fellow Finance, nicméně smíte Portál a Služby společnosti doporučovat jiným.

Fyzické osoby, Firmy a Investoři jsou plně zodpovědni za informování úředních osob o svých investicích, jakož i za odvádění daní a podobných poplatků.

Souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědný/á (a že Fellow Finance není odpovědná Vám ani třetím stranám) za veškerá porušení Vašich povinností daných Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami nebo za následky takových porušení (včetně ztráty či škody, kterou může Fellow Finance utrpět).

Honoráře a výdaje za užívání Portálu a Služeb Fellow Finance

Informace o výši honoráře a výdajů vyplývajících z používání Služeb Fellow Finance jsou k dispozici v individuálních smlouvách a v ceníku společnosti, který je k dostání na internetových stránkách.

Nahrávání telefonních hovorů

Za účelem ověřování informací může Fellow Finance nahrávat telefonní hovory se svými klienty, které se týkají zprostředkování úvěrů. Záznamy hovorů jsou ve společnosti uchovávány po dobu dvou (2) let anebo tak dlouho, jak je vzhledem k realizaci práv a povinností vztahujících se k užívání Portálu potřeba.

Zabezpečení Vašeho hesla a Klientského účtu

Rozumíte a souhlasíte s tím, že jste zodpovědný/á za bezpečné užívání a uchovávání hesel, kterými se do Služby dostáváte, a za informační a uživatelskou diskrétnost všeobecně. Souhlasíte s tím, že jste plně odpovědný/á společnosti Fellow Finance za veškerou Vaši činnost, která se na Vašem Klientském účtu uskuteční. Správně zadané ověřovací údaje slouží jako Váš podpis a stvrzujete jimi veškeré závazky a jiná prohlášení o záměru, která jsou Vaším jménem na Portálu učiněna.

Pokud zjistíte, že Vaše heslo či Klientský účet byly nedovoleně použity, zavazujete se o tom neprodleně informovat Fellow Finance. Rovněž se zavazujete ke změně Vašeho hesla, pokud máte důvod se domnívat, že se dostalo do nesprávných rukou.

Obsah Služeb

Rozumíte tomu, že veškerý obsah (datové soubory, psaný text, počítačové programy, hlasové nebo jiné zvukové soubory, fotografie, videa a jiné obrázky), ke kterému máte v rámci používání Portálu přístup, jakož i aktuálnost, adekvátost a přesnost obsahu jsou výhradní zodpovědností té Fyzické osoby, Firmy či Investora, který dotyčný obsah vytvořil. Všechny tyto informace jsou nadále označovány termínem „Obsah“.

Jste si vědom/a toho, že Obsah, který je Vám v rámci poskytování Služeb prezentován (včetně například prací vytvořených uživateli Služeb, reklamy a sponzorovaný Obsah zveřejněný na Portálu), je chráněn právy k duševnímu vlastnictví, které vlastní uživatelé Služeb, sponzoři či zadavatelé reklam. Nesmíte proto sám/sama editovat, pronajímat, půjčovat, prodávat či sdílet Obsah nebo tvořit práce, které na Obsah navazují, pokud jste se o tom písemně nedohodl/a s Fellow Finance či vlastníkem dotyčného Obsahu.

Fellow Finance si vyhrazuje právo (nikoli povinnost) si z jakéhokoli důvodu předem zkontrolovat, sledovat, označovat, filtrovat, editovat, zamezovat či odstraňovat část nebo veškerý Obsah z jakékoli Služby, a to bez nutnosti podání zvláštního sdělení.

Souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědný/á (a že Fellow Finance není odpovědná Vám ani třetím stranám) za veškerý Obsah, který vytvoříte, nahrajete, zprostředkujete či jinak prezentujete při užívání Služeb, jakož i za následky vyplývající z této činnosti (včetně ztrát či škod, které mohou společnosti Fellow Finance vzniknout). Rovněž rozumíte tomu, že Fellow Finance není zodpovědná za Obsah vytvořený, nahraný, zprostředkovaný či prezentovaný jinými uživateli nebo za správnost, úplnost či aktuálnost informací v něm uvedených.

Prohlašujete, že máte potřebná práva na užívání veškerého Obsahu, který vytvoříte, nahrajete, zprostředkujete anebo jiným způsobem prezentujete v rozsahu daném Vaším užíváním. Rovněž prohlašujete, že dotyčný Obsah je aktuální, úplný, správný a přesný, jakož i to, že jeho zveřejnění není zákony ani právními nařízeními zakázáno či omezeno a že není urážlivý či v rozporu s dobrými mravy.

Klientem udělené oprávnění k užívání Obsahu

Vaše autorská práva i ostatní Vámi vlastněná práva k Obsahu, který na Portálu či jeho prostřednictvím zašlete, zveřejníte nebo jinak prezentujete, zůstanou zachována. Zasláním, zveřejněním či prezentováním Obsahu dáváte společnosti Fellow Finance kontinuální, nezrušitelnou, globální, bezplatnou a nevýhradní licenci k duplikování, adaptaci, editování, překladu, zveřejnění, veřejnému prezentování a sdílení Obsahu, který poskytnete, zašlete anebo prezentujete ve Službách či jejich prostřednictvím. Jediným účelem licence je umožnit společnosti Fellow Finance prezentovat, sdílet nebo podporovat Služby. Fellow Finance nezveřejňuje osobní ani důvěrně klasifikované informace o Vaší osobě, s výjimkou informací potřebných k užívání Služeb.

Potvrzujete a zaručujete společnosti Fellow Finance, že jste plně způsobilý/á k udělování příslušných oprávnění k užívání Obsahu.

Ukončení smluvního vztahu

V případě potřeby můžete vypovědět podmínky Portálu a veškeré smlouvy, není-li dohodnuto jinak, s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce, a to písemným prohlášením o výpovědi.

Vyloučení záruk

Žádný aspekt těchto podmínek neodstraňuje a neomezuje takové záruky či zodpovědnost za ztráty Fellow Finance, které nelze právně vyloučit či omezit. Některé státy nedovolují odstranění určitých záruk či podmínek anebo odstranění či omezení zodpovědnosti za ztrátu či škodu, která vyplývá z neopatrnosti, porušování smlouvy či nepřímých podmínek anebo vlivem náhlých či nepřímo způsobených škod. K Vaší osobě se tudíž vztahují jen právní omezení Vašeho domovského státu a zodpovědnost Fellow Finance je omezena na právní minimum.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že služby užíváte na vlastní zodpovědnost a že jsou poskytovány „ve formátě platném k příslušnému okamžiku“. Nesete plnou zodpovědnost za správnost, přesnost, dostatečnost a aktuálnost Vámi poskytnutých údajů. Překlepy a další chyby jsou Vaší zodpovědností. Pokud například v rámci vyplacení prostředků chybně zadáte číslo Vašeho bankovního účtu, Fellow Finance nezodpovídá za případné ztráty, které tímto Vaší osobě vzniknou.

Fellow Finance Vám nezaručuje, že: užívání služeb odpovídá Vašim požadavkům; že užívání služeb probíhá nepřerušovaně, je zajištěné či bezchybné anebo že je služba k dispozici nepřetržitě; že informace obdržené užíváním služeb jsou přesné či spolehlivé; že nedostatky v činnosti či funkčnosti softwaru poskytovaného jako součást služeb budou opraveny. Veškeré Vámi uložené či jinak obdržené materiály vzniklé v rámci užívání služeb jsou Vaší zodpovědností. Navíc jste plně zodpovědný/á za případné škody či ztrátu dat vzniklou uložením dotyčných materiálů na Váš počítačový hardware či jiné zařízení. Žádná rada či informace, kterou jste obdržel/a od Fellow Finance či v rámci služeb anebo jejich prostřednictvím, nehledě na to, je-li podána slovně či písemně, nevytváří záruku, která není v podmínkách zvlášť uvedena.

Fellow Finance se navíc vzdává veškerých explicitních a nepřímých záruk a podmínek, které jsou uplatňovány k určitému účelu a nedotknutelnosti, včetně, ale ne výlučně, k nepřímým zárukám a podmínkám obchodování.

Omezení zodpovědnosti

Rozumíte a souhlasíte s tím, že Fellow Finance ani její dceřiné společnosti Vám nejsou odpovědné: za žádné přímé, nepřímé, okamžité či následné škody, které Vám mohou vzniknout. To zahrnuje například neobdržený zisk (nehledě na to, je-li neobdržení zisku způsobeno přímo či nepřímo), ztrátu pověsti či dobrého jména firmy, ztrátu informací, pořizovací náklady za náhradní produkty či služby, jakož i ostatní nehmotné ztráty; za nepřímou či okamžitou ztrátu či škodu vzniklou Vaší osobě, včetně ztrát či škod z důvodu, že: máte důvěru v úplnost, přesnost či existenci jakékoli reklamy zveřejněné na Portálu, anebo za škodu, která je výsledkem obchodního jednání či vztahu mezi Vámi a takovým zadavatelem reklamy či sponzorem, jehož reklama je na Portále umístěna; obsah, který uživatel nahrál, je neúplný, chybný či neaktuální.

Fellow Finance může ve službách provádět změny anebo trvale či dočasně pozastavit zprostředkování služeb (nebo jejich části); jakýkoli obsah nebo informace umístěná ve službě se zničí, poškodí či nelze uložit; zanedbáte poskytnutí pravdivých údajů o účtu za účelem převodu či vyplacení zainvestovaných prostředků; anebo zanedbáte uchovávání Vašeho hesla či uživatelského jména bezpečně a tak, aby zůstaly i nadále důvěryhodnými.

Jste plně zodpovědný/á za užívání Portálu, včetně, ale ne výlučně, za Vámi vkládané investice. Účast na zafinancování Fyzických osob a/nebo Firem je rozhodnutí, které činí sám uživatel. Zveřejnění žádosti o zafinancování neznamená, že by Vám Fellow Finance dotyčnou investiční příležitost doporučovala, ani to, že by ji hodnotila jako dobrou investiční příležitost. Prohlašujete, že investiční rozhodnutí činíte výlučně na základě informací uvedených u jednotlivých žádostí o zafinancování a zveřejněných na našich internetových stránkách.

Používání souborů cookies

Platforma používá soubory cookies za účelem usnadnění užívání stránek a analyzování chování anonymních uživatelů, které je navštíví. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho prohlížeče ve chvíli, kdy stránky navštívíte. Soubory cookies se nepoužívají k ověřování totožnosti, ukládají pouze informace o tom, jak stránky užíváte.

Nastavení souborů cookies můžete sám/sama spravovat a/nebo soubory odstranit.

Změny Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek

Fellow Finance může v čase provádět změny v Podmínkách nebo Všeobecných obchodních podmínkách. Nová verze Podmínek bude zpřístupněna na portálu a/nebo internetových stránkách společnosti.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že užíváním Služeb po provedení změn v Podmínkách nebo Všeobecných obchodních podmínkách automaticky souhlasíte s novými Podmínkami nebo Všeobecnými obchodními podmínkami.

Všeobecné právní podmínky

Není-li dohodnuto jinak, Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky tvoří celkovou smlouvu mezi Vámi a Fellow Finance a regulují Vaše užívání Služeb. Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky nahrazují veškeré dřívější smlouvy o Službách sepsané mezi Vámi a Fellow Finance.

Souhlasíte s tím, že Vám Fellow Finance smí zasílat klientské zprávy včetně sdělení o provedení změn v Podmínkách a Všeobecných obchodních podmínkách, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštou nebo zveřejněním příslušného sdělení ve Službách.

Souhlasíte s tím, že pokud Fellow Finance nevyužije či neimplementuje práva či právní prostředky zahrnuté v Podmínkách a Všeobecných obchodních podmínkách či zákonech v platném znění, není to považováno za formální odstoupení od práv Fellow Finance. Rovněž souhlasíte s tím, že dotyčná práva a právní prostředky jsou i nadále Fellow Finance k dispozici.

Pokud příslušný soud rozhodne o neplatnosti některého z těchto předpisů Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek, lze dotyčný předpis z Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek odstranit bez toho, aniž by toto odstranění mělo vliv na ostatní předpisy Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek. Zbývající předpisy Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek jsou vykonatelné a zůstávají v platnosti.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dceřiné společnosti Fellow Finance jsou považovány za příjemce těchto Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek a že tyto dceřiné společnosti jsou oprávněny se spoléhat na takový předpis Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek, který jim uděluje práva, jakož i implementovat dotyčné podmínky. Jiné než dceřiné společnosti nemohou být jakožto třetí strany příjemci dle Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek. Podmínky a Všeobecné obchodní podmínky jakož i vztah mezi Vámi a Fellow Finance se řídí finskou legislativou s výjimkou předpisů týkajících se výběru ustanovení práva. Vy i Fellow Finance souhlasíte s tím, že veškeré záležitosti vztahující se k Podmínkám a Všeobecným obchodním podmínkám budou výhradně projednávat soudy se sídlem v Helsinkách, Finsku. Souhlasíte s tím, že Fellow Finance je kromě předešle zmíněného oprávněna v rámci jakékoli jurisdikce využít dočasných předběžných opatření (nebo ekvivalentních urychlených právních prostředků).

Fellow Finance uplatňuje v rámci provozování skupinového financování zaměřeného na zprostředkování firemních úvěrů právní předpisy finského Zákona o skupinovém financování (Joukkorahoituslaki 734/2016) a osvědčené postupy zprostředkování skupinového financování. V rámci své zprostředkovatelské činnosti zaměřené na peer-to-peer úvěry uplatňuje Fellow Finance předpisy finského Zákona o ochraně spotřebitele (Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, 7 luku).

Upozornění na rizika související s investováním

S investováním do úvěrů a dlužních úpisů souvisejí i rizika, jako například ztráta kapitálu, slabá likvidita a dlužníkova neschopnost splácet. Seznamte se s následujícími doporučeními a upozorněními na investiční rizika před tím, než s investováním začnete.

Doporučení: S investičními příležitostmi se vždy pečlivě seznamte; snižte míru investičního rizika diverzifikováním investic mezi větší množství investičních příležitostí spadajících do různých úvěrových tříd; vyvažte Vaše investiční portfolio rovněž pomocí investic s vyšší likviditou.

Neinvestujte více, než co jste připraven/a ztratit. Snižujte investiční riziko diverzifikací Vašeho investičního portfolia.

Rizika spojená s dluhopisy

Fima a/nebo Fyzická osoba, které byl dlužní úpis poskytnut, vyplácí investorovi po celou dobu splatnosti úvěru úrok, a to na měsíční bázi nebo na základě podmínek smlouvy. Po vypršení doby splatnosti uhradí tato Firma a/nebo Fyzická osoba vypůjčenou kapitálovou částku, a to v celé své výši anebo na základě podmínek smlouvy například na měsíční bázi. Fellow Finance ani jiný činitel v žádném případě nezodpovídá za schopnost splácení této Firmy nebo Fyzické osoby. Proto investor čelí riziku ztráty svého kapitálu.

Může se stát, že Firma a/nebo Fyzická osoba, které bylo zafinancování poskytnuto, nemusí být vždy s to si po celou dobu splatnosti svou úvěrovou schopnost udržet a tedy se dle podmínek Dlužního úpisu s dluhem úspěšně vypořádat. V nejhorším případě se tak investor může ocitnout na pozici věřitele v konkurzním řízení a nemusí tak vždy svůj zainvestovaný úvěrový kapitál obdržet zpět. Investor si rovněž nemůže být jistý tím, že dlužná Firma a/nebo Fyzická osoba bude mít vždy k dispozici prostředky na zaplacení úroků. Z těchto důvodů investor sám nese za své investiční rozhodnutí zodpovědnost, a žádný orgán či činitel mu proto nekompenzuje případné ztráty vzniklé selháním platební schopnosti zafinancované Firmy a/nebo Fyzické osoby.

Pojmem „likvidita“ se rozumí schopnost přeměnit závazek na peníze. Firemní ani peer-to-peer úvěry, které jsou na Platformě zprostředkovávány, nejsou cennými papíry definovanými dle finského Zákona o trzích s cennými papíry (Arvopaperimarkkinalaki 746/2012), nýbrž dlužními úpisy definovanými dle finského Zákona o dlužních úpisech (Velkakirjalaki 622/1947). Dlužní úpisy lze postoupit, tedy prodat, na portálu Fellow Finance jinému investorovi. Toto však i přes existenci sekundárního trhu neznamená, že by byl investor za každých okolností schopen v průběhu doby splatnosti postoupení dlužního úpisu realizovat.

Dlužní úpisy bývají typicky bez zajištění. To znamená, že pokud firma ztratí schopnost splácet, žádné zajištění neručí za zainvestovaný kapitál či neuhrazené úroky a investor tak čelí riziku ztráty své investice. V situacích, kdy dlužník není schopen splácet, má realizování dluhů se zajištěním a ostatních výsadních pohledávek přednost před realizováním závazků bez zajištění, a v rámci priorit jsou držitelé nezajištěných dlužních úpisů na slabší pozici.

Investor čelí riziku předčasného splacení Dluhu. Firma a/nebo Fyzická osoba, které bylo zafinancování poskytnuto, může zapůjčený kapitál kdykoli předčasně splatit a investor není kompetentní předčasné splacení dlužníkovi zakázat. Úroková sazba úvěru je vždy předem dohodnutá a změny v obecné úrokové sazbě nemají vliv na její výši.

Kurzovým rizikem se rozumí vliv na hodnotu Vaší zainvestované částky vzniklý na základě kolísání hodnot měnových jednotek. Pokud investujete do Dlužního úpisu, který je v jiné měnové jednotce než euru, vystavujete se kurzovému riziku. Navíc v závislosti na způsobu platby se může stát, že si Vaše banka zaúčtuje dle vlastního ceníku poplatek za převod měn.

Rozhodné právo a řešení sporů

Tato smlouva se řídí předpisy danými právním řádem Finska. Pokud spory vzešlé z této smlouvy nebude možno vyřešit vzájemnou domluvou mezi zúčastněnými stranami, přejde se k řešení sporů soudní cestou. Vykonavatelem řízení je Okresní soud v Helsinkách, Finsko (Helsingin käräjäoikeus).